Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Lördag den 13 oktober, klockan 12.00

Plats: Folkets hus Hallunda, Borgvägen 1 (T-bana Hallunda)

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande vid stämman.
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
7. Fastställande av röstlängd.
8. Styrelsens årsredovisning.
9. Revisorns berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11. Beslut om resultatdisposition.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
13. Arvode åt styrelsen och revisorer.
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
15. Val av revisorer och suppleanter.
16. Val av valberedning.
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och medlemsmotioner.
18. Stämmans avslutande.

VÄLKOMNA!

Stockholm 2018-09-11
Styrelsen för
Bostadsrättsföreningen Tingshöjden

Föreningens årsredovisning finns på föreningens hemsida (brftingshojden.se/arsredovisning)

Asfaltering av Lagmansbacken v. 50–51v 2017

Nu är det dags för Lagmansbacken att asfalteras.

Under hela vecka 50 kommer kommunen att arbeta med justering av marken på Lagmansbacken, från hus 9 (det vita huset) upp till vändzonen. Därefter kommer hela sträckan att asfalteras under vecka 51 (18–19 december).

Med anledning av dessa asfalteringsarbeten är det viktigt att Lagmansbacken under denna period hålls fri från bilar.

Mer information om parkering vid Tingstorget hittar du här.

Viktig information om sprängarbeten i Alby

Under perioden nedan kommer det att utföras sprängarbeten, vilket kommer innebära störningar i form av buller men även driftstörningar i kollektiv-, bil- och gångtrafik.

Viss sprängning kommer att utföras nära befintlig t-baneuppgång på Albyberget. Det medför att vi i samband med sprängning kan stänga av tunnelbanenedgången kortare stunder. Vi kommer då ställa ut vakter, både uppe vid vägen samt vid spärrarna nedanför rulltrappan, som stoppar alla gående i 2-3 minuter till dess att sprängningen är klar.

Vi uppmanar därför alla att planera sina resor och ha god framförhållning med hänsyn till avstängningar/störningar under angiven period.

23 oktober 2017 t.o.m. 31 januari 2018
Ordinarie sprängtider är kl. 09:00, 12:00, 14:00, 15.30. Avvikelser kan förekomma.

/Titania