Föreningsstämma

Datum/tid

14 juni 2023
Kl 18.30-20.30

Plats

Folkets hus Hallunda, Idun
Borgvägen 1 (T-bana Hallunda)

Se kallelsen till föreningsstämman

Föreningen håller varje år en föreningsstämma (senast den sista juni varje år). Styrelsen sätter upp information om kallelse i varje entré samt på denna webbplats senast fyra veckor före ordinarie stämma (eller två veckor före extrainsatt stämma). Då har alla medlemmar i föreningen möjlighet att närvara och rösta om frågorna på dagordningen samt välja ledamöter till styrelsen.

Rösträtt

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en  bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Medlem som inte betalat  förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid  föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud och fullmakt

Om du som medlem inte själv kan närvara vid en föreningsstämma, kan du skicka ett ombud istället. Endast medlems maka/make, sambo eller annan medlem i samma förening får vara ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem.

Blankett fullmakt [PDF]

Motioner

Som medlem kan du lämna motioner till föreningsstämman. Motion är ett förslag till beslut från en eller flera medlemmar som behandlas under årsstämman. Motioner ska vara skickade till styrelsen senast den sista april per mejl, för att kunna tas upp vid kommande föreningsstämma. När du skriver din motion, se till att det finns ett tydligt förslag  som man kan fatta beslut på.

Osäker på hur man skriver en motion?
Läs gärna våra tips på hur man skriver en bra motion.

Protokoll

Protokoll från föreningsstämma ska enligt stadgar vara tillgängligt för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Det är endast stämmoprotokoll som samtliga medlemmar har rätt att ta del av. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar. Du som medlem har dock alltid rätt att få ta del av information som gäller dig. Är det något du undrar över kan du vända dig till styrelsen.

Protokoll från de senaste stämmorna

2022
Årsstämma 2022-05-18 [PDF]
2021
Årsstämma 2021-06-29 [PDF]
2020
Extrainsatt stämma 2020-03-30 [PDF]
Årsstämma 2020-06-11 [PDF]
2019
Extrainsatt stämma 2019-07-08 [PDF]
Årsstämma 2019-06-13 [PDF]
Extrainsatt stämma 2019-04-25 [PDF]
Extrainsatt stämma 2019-03-13 [PDF]

Valberedning

Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen, kontakta i så fall valberedningen på valberedning@brftingshojden.se.