Kallelse till ordinarie föreningsstämma

BRF Tingshöjden kallar samtliga medlemmar till årets ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid

29 juni 2021
Kl 19.00

Plats

Folkets hus Hallunda
Borgvägen 1 (T-bana Hallunda)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
 7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut  om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar
 18. Stämmans avslutande

Varmt välkomna!

Önskar Bostadsrättsföreningen Tingshöjdens styrelse
Stockholm 3 maj 2021

Propositioner från styrelsen

Propositioner till årsstämma 2021 [PDF]

Motioner från medlemmar

Inga inkomna.

Årsredovisning

Årsredovisning 2020 inkl. revisionsberättelse [PDF]
Styrelsens kommentar på revisionsberättelse [PDF]

Rulla till toppen