Avgiftshöjning från januari 2024

I linje med föreningens ekonomiska plan för 2023/2024, kommer bostadsavgiften att höjas med 12% från och med 1 januari 2024.

Justeringen av avgiften är främst på grund av de ökade kostnaderna för föreningens banklån. Föreningens största lån på 190 miljoner (av totalt 290 miljoner i bolån), tecknades till en väldigt låg fast ränta 2019. Bindningstiden löper ut under 2024 och kommer då att behöva ersättas med ny finansiering till dagens betydligt högre ränteläge. Detta lån har dessutom ett väldigt lågt amorteringskrav på endast 0,3% år.

Förutom de aktuella räntorna och krav på högre amortering, kommer även kostnaderna för fjärrvärme att öka med ca 12% från årsskiftet. Detta innebär en osäkerhet för den nya kostnadsbilden för föreningen under 2024/2025 och därför vill styrelsen även meddela att beslut om ytterligare höjning av bostadsavgiften kommer att ske mot mitten eller slutet av 2024.Det är fortsatt mycket viktigt att vi visar omsorg om våra gemensamma utrymmen samt följer reglerna för hantering av sopor och avfall då detta bidrar till att hålla våra underhållskostnader så låga som möjligt.

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen


Information in english

Increase of housing fee from January 2024

In line with the association’s financial plan for 2023/2024, the housing fee will be 
increased by 12% from January 1, 2024.

The increase of the housing fee is primarily because of the significantly increased costs of the association’s loans. The largest mortgage loan of 190 million SEK (of 290 million SEK in total) was secured at a very low fixed interest rate in 2019. The fixed rate will end in 2024 and will need to be refinanced at today’s remarkably higher interest rates. This loan also has a very low amortization requirement of only 0.3% per year.

In addition to the current interest rates and the demand for higher annual amortization, the costs for central heating will also increase by approx. 12% starting 2024. This creates uncertainty regarding the new overall cost scenario for the association 2024/2025. For these reasons, we’d like to inform that further increase of the housing fee may be necessary from mid-2024 or by the end of 2024.

It is still very important that we take care of our shared spaces and follow the rules and regulations regarding waste disposal, as this helps to keep our maintenance costs as low as possible.

Best regards,

The housing association board

Rulla till toppen