Kallelse till ordinarie föreningsstämma

BRF Tingshöjden kallar samtliga medlemmar till årets ordinarie föreningsstämma.

Datum/tid

16 maj 2024
Kl 18.30-20.30

Plats

Folkets hus Hallunda, Idun
Borgvägen 1 (T-bana Hallunda)

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av ordförande vid stämman
 5. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 6. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
 7. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut  om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt motioner från medlemmar
 18. Stämmans avslutande

Kan du inte komma på föreningsstämman?

Om du som medlem inte själv kan närvara vid föreningsstämman, kan du skicka ett ombud i stället. Endast medlems maka/make, sambo eller annan medlem i samma förening får vara ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Blankett går att hämta härifrån.

Varmt välkomna!

BRF Tingshöjdens styrelse

Propositioner från styrelsen

Inga

Motioner från medlemmar

Inga inkomna

Årsredovisning

Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2023 [PDF]

Rulla till toppen