Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Tid: Lördag den 13 oktober, klockan 12.00
Plats: Folkets hus Hallunda, Borgvägen 1 (T-bana Hallunda)

Dagordning
 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Styrelsens årsredovisning.
 9. Revisorns berättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Arvode åt styrelsen och revisorer.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och suppleanter.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och medlemsmotioner.
 18. Stämmans avslutande.

Föreningens årsredovisning finns på föreningens hemsida (brftingshojden.se/arsredovisning)

Rulla till toppen