Kallelse till extra föreningsstämma

__________________________________________________

Tid:     måndag den 8 juli klockan 14.00

 PlatsTitanias platskontor, Kumla gårdsväg 18, Norsborg

 

 

Omid Amin kommer att sluta på Titania och i styrelsen för bostadsrättsföreningen.  Tanken är att i stället välja in Anton Glemme i styrelsen samt ny suppleant.

 

Det är inte obligatoriskt att du kommer till denna stämma. Inget annat kommer att diskuteras på mötet.

 

DAGORDNING

 

  1. Stämmans öppnande.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Val av ordförande vid stämman.
  4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
  5. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
  6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
  7. Fastställande av röstlängd.
  8. Val av styrelseledamot och suppleant
  9. Stämmans avslutande.

 

 

Stockholm 2019-06-24

 

Styrelsen för

Bostadsrättsföreningen Tingshöjden